หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหน่ื่อย​หอบ หรือเดินทางมาจากต่างประเทศโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหน่ื่อยหอบ หรือเดินทางมาจากต่างประเทศโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. 9.หากมีอาการโปรดแจ้งจนท..pdf Download

QRCODE