งดให้บริการและเลื่อนนัดหรือนัดหมายใหม่สำหรับผู้มารับบริการเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบภาษาอังกฤษ-จีน

งดให้บริการและเลื่อนนัดหรือนัดหมายใหม่สำหรับผู้มารับบริการเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบภาษาอังกฤษ-จีน

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. 3.งดให้บริการ eng-cn.pdf Download

QRCODE