การเตรียมพร้อม​รับมือและป้องกัน COVID-19 สำหรับงานทันตกรรม

การเตรียมพร้อมรับมือและป้องกัน COVID-19 สำหรับงานทันตกรรม

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. 2.การเตรียมพร้อมป้องกันCOVID-19.pdf Download

QRCODE