คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่​ 2019

คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่​ 2019.pdf Download

QRCODE