ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช
คณบดี

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง
รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.พรรณวดี พันธัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

อาจารย์ ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

อาจารย์ ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์

นางจาริยา กิจสมพร
เลขานุการ