แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและขั้นตอนการยื่นขอรับรอง สำหรับโครงการวิจัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มที่ 5

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

การเตรียมเอกสาร และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย

1. ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
2) แบบฟอร์มสำหรับการทดลอง CMU-IBC 01
3) เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- โครงการวิจัยฉบับเต็ม (โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2565 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
- ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) หรือแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย
- หนังสืออนุญาตนำเข้า-ส่งออกเชื้อ/พืช/GMOs ตามกฎหมาย (ถ้ามี)
- ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)
- ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ (ถ้ามี)


2. ต้องส่งเอกสาร พร้อมส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf files) เพื่อประกอบการพิจารณา

- เนื่องจากเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องมีการปรับให้มีความทันสมัยอยู่แสมอ จึงไม่ควรโหลด file เก็บไว้ใช้ หากต้องการใช้งานจึงควรโหลด file ได้ที่ https://she.cmu.ac.th/Views/Guest/DownloadDetail?id=4

- สำหรับโครงการวิจัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มที่ 5 ส่งยื่นขอรับรองผ่านคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 โดยส่งเอกสารทั้งหมด 2 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 1 ชุด) และส่งไฟล์ pdf ทาง e-mail : cmuibc05@cmu.ac.th หรือ CD ได้ที่ น.ส.กฤตพร ปาลี หน่วยบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) คณะทันตแพทยศาสตร์ เบอร์ 053-944421