ศปท

  1. แนวทางการจัดส่งข้อมูลเกณฑ์ขั้นต่ำ
  2. แบบรายงานผลการสอบปฏิบัติ 9 งาน
  3. การสอบเพื่อประเมินความสามารถทักษะคลินิกด้านทันตกรรม
  4. คู่มือการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2563