หัวหน้างานสำนักงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

นางพรประภา โนจา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสมพร เพียรอุตส่าห์
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
นางสาววาสนา ใจคำแปง
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ

นายสุนทร นาคศรี
หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ
นางสาวปรียา พอจิต
หัวหน้างานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
นายธงชัย ปรีชา
หัวหน้างานบริการผู้ป่วย
นางสดศรี กันทะอินทร์
หัวหน้างานห้องสมุด