หัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. สิริพร ไชยมะโน
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัทนินทร์ มนตรีขจร
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วีรนุช ทองงาม
หัวหน้าสาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท์
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วริศ เผ่าเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
ประธานหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ