การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแบบรับรองจริยธรรม พ.ศ. 2565
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำร ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
 4. ข้อบังคับ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
 6. สรุปข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. 2565
 7. ประกาศก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2562
 8. ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม ข้อบังคับ พ.ศ. 2565
 9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม ข้อบังคับ พ.ศ. 2565
 10. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม ของข้าราชการ
 11. แจ้งเวียนข้อบังคับในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศีกษา และการกำหนดจำนวนผลงานทางวิชาการฯ
 12. ข้อบังคับของข้าราชการ ปี 61
 13. ข้อบังคับของพนักงาน ปี 61
 14. present ข้อบังคับ
 15. บันทึกข้อความและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิจัย) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 16. ตัวอย่าง กพอ.03 ที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 17. ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน ที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 18. แบบฟอร์ม การขอประเมินการสอน
 19. แบบฟอร์ม ขอนำส่งผลงาน
 20. สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ
 21. สรุปขั้นตอนการขอตำแหน่ง
 22. เอกสารนำเสนอ ขอ ผศ. ไม่ยากอย่างที่คิด
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินผลการสอนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผศ. รศ. ศ. และถอนถอดฯ ฉบับที่ 2 ปี 63
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผศ. รศ. ศ. และถอนถอดฯ ฉบับที่ 3 ปี 63
 26. ประกาศฯ เรื่อง การประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทหนังสือ หรือตำรา
 27. ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03 ที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 28. ตัวอย่าง เอกสารคำสอนที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 29. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 30. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ