ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นายพิริยะ ยาวิราช
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวนุชรินทร์ มูลใจหาญ
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายธีรภัทร บุญแสงขัติ
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวธรรมรัฐ เต็มอรุณรุ้ง
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวกฤตาณัฐ ธาราพรรค์
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวปิยวรรณ ศรีพวงปาริชาติ
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวแววตา ชวลิตสถาพร
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายภัทร ทายะติ
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์