ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวรัฐธนาภรณ์ เครือมูล
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นายนินัทธ์ กิตติปภัสสร
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นางสาวขวัญชนก ตันวัฒนากูล
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นางสาวธนพร พารีสอน
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นางสาวฐานิดา กอเจริญรัตนกุล
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

อาจารย์

นายประวีณ ไผ่วงษ์
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

อาจารย์

นางสาวนิรชา สีเขียว
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวสิรินภา หาญมงคล
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวมนัสพร มิตรสาธิต
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวมะลิวัลย์ ยอดยิ่งหทัยกุล
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวพรนภัส จิรธารเจริญ
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายอรรถวุฒิ แสงบุญ
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป

นายนฤเบศร์ กันทา
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ ประไพเพชร
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม