ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอน

ตารางคลินิก

ตารางสอบ

เอกสาร/แบบฟอร์ม

รายชื่อนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อบังคับ

ประกาศ

คำสั่ง

งานสวัสดิการ

ติดต่อ/สอบถาม งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

งานทะเบียนปริญญาตรี 053-944427, 053-944476

งานหลักสูตร/การเรียนการสอน 053-944420, 053-944421

งานทะเบียนปริญญาตรี 053-944477

FB : งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.