alt text


50 ปี แห่งการสถาปนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานคืนสู่เหย้า 50 ปี ชาวทันตแพทย์ มช.

งานคืนสู่เหย้า 50 ปี ชาวทันตแพทย์ มช.

งานคืนสู่เหย้า
คืนสู่เหย้า ชาวทันตแพทย์ มช.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องแกรนด์ฮอล ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่