คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

  • January 17, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่