ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Jud Fun Varieties 7 ” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 จากเดิม จัดที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เปลี่ยนเป็น โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว

  • May 16, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Jud Fun Varieties 7 ”

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

จากเดิม จัดที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เปลี่ยนเป็น โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r=site/seminar&id=40