​ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปี 2562 เรื่อง “Dental Education and Digital Dentistry” วิทยากรโดย Professor Allen Ming-Lun Hsu วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7

  • May 14, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปี 2562

หัวข้อเรื่อง “Dental Education and Digital Dentistry” วิทยากรโดย Professor Allen Ming-Lun Hsu, Dean,School of Dentistry,National Yang-Ming University,Taiwan เนื่องในโอกาสการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่าง School of Dentistry,National Yang-Ming University และ Faculty of Dentistry,Chiang Mai University ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่