​ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ในหัวข้อเรื่อง “Navigating Controversies in Endodontics with Evidence” วิทยากรโดย รศ.ทพ.ดร.ชาญคริต สาธร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Endodontic Research, La Trobe University วันที่ 7 พ.ค.62

  • April 29, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อเรื่อง “Navigating Controversies in Endodontics with Evidence” วิทยากรโดย รศ.ทพ.ดร.ชาญคริต สาธร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Endodontic Research, La Trobe University และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับวารสารวิชาการนานาชาติ

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 1 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ (งานวิจัย)

โทร. 053-944-421, 053-944-428 ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562