ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้ E-Learning KC-Moodle สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การสร้างกระบวนวิชาความสามารถของ KC-Moodle และการวัดผลประเมินผล” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-14.00 น.

  • February 7, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้ E-Learning KC-Moodle สำหรับการจัดการเรียนการสอน

ในหัวข้อ “การสร้างกระบวนวิชาความสามารถของ KC-Moodle และการวัดผลประเมินผล”

วิทยากรโดย คุณปณิธิ พันธุ์วุฒิ (สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ITSC) ร่วมกับฝ่ายโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่