คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • December 24, 2018
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

รับสมัครทาง Internet ผ่าน https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83

หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มีนาคม 2562

โดยดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site...