ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “What (pediatric) dentist should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

  • December 12, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก (สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “What (pediatric) dentist should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...