​ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯในหัวข้อเรื่อง "Oral care for older people: learning experiences from the three continents" เรียนรู้ ดูแลสุขภาพช่องปากสูงวัย บทเรียนจากสามทวีป" Series I England & Wales & Scotland.

  • September 19, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปี 2562

ในหัวข้อเรื่อง "Oral care for older people: learning experiences from the three continents" เรียนรู้ ดูแลสุขภาพช่องปากสูงวัย บทเรียนจากสามทวีป" Series I England & Wales & Scotland. วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณศรี ศิลปนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์

ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ (งานวิจัย) โทร. 053-944-428 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561