ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ ​นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ แบบไม่โดดเดี่ยว" ในวันที่ 20-21 พ.ย. 61 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

  • May 9, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ แบบไม่โดดเดี่ยว" ในวันที่ 20-21 พ.ย. 61 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...