คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.สมชาย กิจสนาโยธิน ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 12 เนื่องในโอกาสได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

  • November 2, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.สมชาย กิจสนาโยธิน ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 12 เนื่องในโอกาสได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป