รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุม PER-IADR 2022 ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับนักวิจัยในวงการ vital pulp therapy และ pulp biology ทั่วโลก

  • September 23, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุม PER-IADR 2022 ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับนักวิจัยในวงการ vital pulp therapy และ pulp biology ทั่วโลก

โดยในงานนี้ รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว ได้เล่าเรื่องที่ร้อยเรียงจากผลงานวิจัยทางคลินิกในประเด็น Vital Pulp Therapy (VPT) ซึ่งแต่ละการศึกษานั้นได้บรรจงคิดออกแบบงานวิจัยเพื่อตอบคำถามงานทางคลินิกมาตลอด จนได้ความรู้ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง long-term clinical outcomes และ factors ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอย่างมาก

รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว ได้ยกประเด็นเรื่องการปวดฟันจาก pulpitis ซึ่งเป็นอาการสำคัญหลักที่นำผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ ซึ่งหากวินิจฉัยโรคได้เป็น irreversible pulpitis นอกจากรักษารากฟันและถอนฟันแล้ว ยังมี option อะไรได้อีก โดยเน้นในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีลักษณะของ unique young permanent teeth and unique young patients

ในการบรรยายได้มีการพูดคุยและชวนคิดว่า “ในฟัน Vital นั้น Vital Pulp Therapy จะเป็น option ในฟันกลุ่มนี้ได้จริงๆ หรือไม่ ” และ “เราจะทราบได้อย่างไรว่าฟันนั้นยัง vital จริง” นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ถึงประเด็นของ Key success สำหรับ vital pulp therapy ใน immature/young teeth รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2565