6th Thai - German Dental Congress

  • August 18, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

อีกไม่นานเกินรอ

กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Thai - German Dental Congress โดยความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวและเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรม จากทันตแพทย์นานาชาติ มากประสบการณ์

ในวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เชียงใหม่

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgdentalcongress.com/