หัวข้อสำหรับเขียนเรียงความประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ตามแบบฟอร์มดังแนบ)

  • November 14, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อสำหรับเขียนเรียงความประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ตามแบบฟอร์มดังแนบ)