ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ชัยจรีนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

  • March 2, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ชัยจรีนนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป