การให้บริการทางทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของ COVID-19 ​

การให้บริการทางทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของ COVID-19

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944490

เอกสารประกอบ

  1. 13.การให้บริการทางทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาด COVID-19.pdf Download

QRCODE