การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1. แจ้งเวียนข้อบังคับในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศีกษา และการกำหนดจำนวนผลงานทางวิชาการฯ
 2. ข้อบังคับของข้าราชการ ปี 61
 3. ข้อบังคับของพนักงาน ปี 61
 4. present ข้อบังคับ
 5. บันทึกข้อความและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิจัย) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 6. ตัวอย่าง กพอ.03 ที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 7. ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน ที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 8. แบบฟอร์ม การขอประเมินการสอน
 9. แบบฟอร์ม ขอนำส่งผลงาน
 10. สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ
 11. สรุปขั้นตอนการขอตำแหน่ง
 12. เอกสารนำเสนอ ขอ ผศ. ไม่ยากอย่างที่คิด