ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวณภัคสุรางค์ ธนาณิศสุรางค์
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาววิลาวัลย์ ฝั้นคำปวง
งานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวมลิวัลย์ ก้างออนตา
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน