ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางแพรวไพลิน สุระชัย
งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภรณ์ อินใจคำ
งานบริการผู้ป่วย

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสาวพัชนิดา ปันใจ
งานบริการผู้ป่วย

นักสุขศึกษา

นางสาวนภาพร ต้อนทอง
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม