ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวนฤภร วินัยโกศล
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

อาจารย์

นางสาวชนัดดา รัตนกรพันธ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาจารย์

นางสาวณัฐณิชา เกตุชัยโกศล
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

อาจารย์

นายปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นางสาวแพนนภา ยาสาร
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายกรกฎ อาวรณ์
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป