ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวณัฐนิช บุญทรง
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นางสาวภักจิรา คำทอง
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวกรองกาญจน์ ใจคำปัน
งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวอภิสรา สมานพงศ์พันธุ์
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ ไชยลังกา
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม