ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวกาญจนาพร ชัยเทพ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายกฤษฎา มาปลิว
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวทัชชภร อักษรทิพย์
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวอังสุมาลี พรหมทา
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายพงษ์สิริ อมรอรุณโรจน์
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวภัทราวดี ไชยาคำ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวปวิชญา สุขสง
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวปรียานุช ผดุงผกามาศ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม