ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นายจิระศักดิ์ กำเพ็ญ
งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤษฎา มาปลิว
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวชริณธรณ์ หล้าสราช
งานบริการผู้ป่วย

พยาบาล