ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวกานต์นรี หล่ำสาย
งานบริการผู้ป่วย

พยาบาล

นายณัฐนนท์ คำนวล
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวชาลิสา กระจายกุศล
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายวัชรพงษ์ ติ๊บเตปิน
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

พนักงานปฏิบัติงาน