ข่าวสำหรับอาจารย์

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวพิทยาภรณ์ แสนสนิท
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นักการเงินและบัญชี

นางสาวพิมญาดา พิทาคำ
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นางจารุพร พินิจวงษ์
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสุธีรา เครือศิริกุล
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายณรงค์ศักดิ์ นุชทิพย์
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวอลิษา มหาเพชรไพบูลย์
งานห้องสมุด

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายศรศิลป์ โต่นวุธ
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวณัฎชนันท์ สุวงษา
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นายต่อตระกูล พนาบุญเจริญ
งานบริการผู้ป่วย

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)