ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับอาจารย์

กฏ/แบบฟอร์ม

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • คู่มือการกรอกภาระงานอาจารย์
  • ฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับ มช.
  • แบบฟอร์มการประเมิณความเสี่ยง

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวดาราพร ประจักษ์กาญจนา
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสาวปรียารัตน์ ใจมั่น
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางศิวพร ยารังกา
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายประวิทย์ สายตา
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวอรวรรณ นามวงศ์
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธัญญา ชาติไพศาล
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวเกศินี ชนะชัยชมชื่น
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาววีรวรรณ จอมนวล
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม