สายตรงคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.ทพ.ดร. นฤมนัส คอวนิช
คณบดี