HOME ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

การวัดผลและประเมินผลระดับปริญญาตรี

 · วัตถุประสงค์ · คุณสมบัติ · การจัดการศึกษา · การรับเข้าศึกษา · หลักสูตร/แผนการศึกษา · แนะนำภาควิชา
· บริการสำหรับนักศึกษา · ปฏิทินการศึกษา · ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ · จำนวนนักศึกษา · การวัดผล
· การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

การวัดผลและประเมินผลระดับปริญญาตรี

1. สำหรับการศึกษาระบบทวิภาค นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1-3
1.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ต้องมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดเกิน 1.50
1.2 เมื่อเรียนครบสี่ภาคการศึกษาปกติแล้ว ต้องมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดเกิน 1.75
1.3 หลังจากเรียนมาแล้วสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ต้องมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดเกิน 1.75 ติดต่อกัน
       ถึงสองภาคการปกติ
1.4 มีผลการเรียนรวมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 ได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และผลการเรียนรวมของ
      ชั้นปีที่ 2 และ 3 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปด้วย

2. สำหรับระบบการศึกษาตลอดปี
2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 ที่มีผลการเรียนตามแผนกำหนดการศึกษา ได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดปี
       การศึกษา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยไม่มีกระบวนวิชาใด ได้ลำดับขั้น F หรืออักษร U ถือว่าเป็นผู้สอบได้
2.2 เมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 ได้ลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชา ตามแผนกำหนดการศึกษาสำหรับชั้น
       ปีนั้น ๆ มีผลการเรียนได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดปีการศึกษานั้น ๆ ไม่ถึง 2.00 ให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก
       ต้องเรียนซ้ำชั้น และต้องลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชาในแผนกำหนดการศึกษาสำหรับชั้นปีนั้น ๆ ที่ได้
       ลำดับขั้นต่ำกว่า C

ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2552 ชม 3685 ครั้ง