แบบฟอร์ม ก.พ.อ

ก.พ.อ.03 ผศ. ขรก.
ก.พ.อ.03 ผศ.พนง.
ก.พ.อ.03 รศ. ขรก.
ก.พ.อ.03 รศ.พนง.
ก.พ.อ.03 ศ. ขรก.
ก.พ.อ.03 ศ.พนง.

ก.พ.อ.04 ผศ. ขรก.
ก.พ.อ.04 ผศ.พนง.
ก.พ.อ.04 รศ. ขรก.
ก.พ.อ.04 รศ.พนง.
ก.พ.อ.04 ศ. ขรก.
ก.พ.อ.04 ศ.พนง.

หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเมินการสอนของคณาจารย์ ฉบับเดิม (พศ 2552) และฉบับใหม่
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศ รศ ผศ (ประกาศ ก.พ.อ).
แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (พ.ศ.2557)
หลักเกณฑ์ ฉบับ 2 - 10
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4
ประกาศ ก.พ.อ.
ขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง
การคิดจำนวนภาระงานสอน
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชา
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
การคัดเลือกวารสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาภาระงานทางวิชาการ