แบบฟอร์ม ก.พ.อ

ก.พ.อ. 03 ผศ.
ก.พ.อ. 03 รศ.
ก.พ.อ. 03 ศ.
ก.พ.อ. 04 ผศ.
ก.พ.อ. 04 รศ.
ก.พ.อ. 04 ศ.
ก.พ.อ. 05 ศ. อันดับ 11
แบบประเมิน

หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับ มช.
แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4
ประกาศ ก.พ.อ.
หลักเกณฑ์ขอ ศ.11
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 8)
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 - 10)
การคิดจำนวนภาระงานสอน
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชา