ข้อมูลส่วนบุคคล นางสาว วาสนา วงค์ขันทอง
      
 
 ชื่อ :
 สกุล :
 ตำแหน่ง :
 เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ :
 วาสนา
 วงค์ขันทอง
 พยาบาล
 475 / 2541
     
ข้อมูลทั่วไป  
การพัฒนาตนเอง / การฝึกอบรม /การดูงาน (เรียงตามลำดับก่อนหลังลำดับ ช่วงเวลา การฝึกอบรม / ดูงาน)

 1. 11-12 มีนาคม 2539 การดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม
 2. 17-20 กันยายน 2539 การตรวจหาและเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก
 3. 26 กันยายน 2539 การทำลายเชื้อด้วยแกสแอทธิลีนออกไซด์ 100%
 4. 9-11 ตุลาคม 2539 อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เรื่องการปฐมพยาบาล ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ
 5. 9-10 พฤศจิกายน 2539 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (คขค)
 6. 3 ธันวาคม 2539 เทคนิคอย่างไรในการให้บริการที่ประทับใจ
 7 24 พฤษภาคม 2540 เทคนิคอย่างไรในการให้บริการที่ประทับใจ ครั้งที่ 2
 8 20 กันยายน 2542 การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 6, 7-8
 9 18-18 ตุลาคม 2542 การประกันคุณภาพการศึกษาของข้าราชการ สาย ข, ค และลูกจ้าง
 10 26 เมษายน 2543 การประชุมเชิงประฏิบัติการเรื่อง "อัคคีภัยและการป้องกัน ในคณะทันตแพทยศาสตร์"
 11 2-4 เมษายน งานสัมมนา "การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ C.S.S.D, T.S.S.U & Critical Area"

      
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 5 ธ.ค. 2537 จัตรถาภรณ์ ช้างเผือก
 5 ธ.ค. 2541 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

    
อื่นๆ เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 2542, 2543 กรรมการพิจารณางบผู้ป่วยรายได้น้อย
 2543, 2544 กรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี
 2543 ผู้ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของข้าราชการสาย ข,ค
 2543 กรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์
 2543 สมาชิก พ.อ.ส.ว.

    
   ตารางงานย้อนหลัง 3 ปี
งานบริหาร

 ทำหน้าที่หัวหน้าพยาบาล รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ คือ
 1.ควบคุมคูแลงานบริการทั่วไปของภาควิชา
 2. ควบคุมดูแลห้องผ่าตัด
 3. ปฐมนิเทศพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในคลินิก
 4. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานในคลินิกและห้องผ่าตัด
 5. จัดตารางเวรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคลินิก และเวรเฝ้าไข้นอกเวลาราชการ ประชุมบุคลากรในภาควิชาร่วมกับหัวหน้าภาควิชา
 - รับนโยบายจากหัวหน้าภาควิชา
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชา

     
งานบริการ

 ทำหน้าที่หัวหน้าทีมการพยาบาลของภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกในส่วนของ
 ห้องถอนฟัน ห้องถอนฟันคุด ห้องเครื่องมือ และให้บริการแบบผู้ป่วยในในส่วนของห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น และหอผู้ป่วย
 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 งานในห้องถอนฟัน
 - ช่วยเหลืออาจารย์ทันตแพทย์, นักศึกษาบัณฑิต และนักศึกษาทันตแพทย์ ในการจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และช่วยงานข้างเก้าอี้ในขณะทำการรักษา
 - รับสมุดผู้ป่วยมาแยกประเภทการรักษา มาจ่ายให้นักศึกษาทันตแพทย์เพื่อเรียกผู้ป่วยมารับการรักษา
 - ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ เช่น ยูนิตทำฟัน, โต๊ะข้างยูนิตทำฟัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 - ฉีดยาผู้ป่วยทางกล้ามเนื้อ, หลอดเลือดดำ และดูแลการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ, เจาะเลือดตามแผนการรักษาของแพทย์
 - แนะนำผู้ป่วยในการดูแล และปฏิบัติตัวหลังได้รับการรักษา เช่น การปฏิบัติตัวหลังถอนฟัน, การมาตามนัด เป็นต้น
 - อยู่เวรช่วงเวลา 12.00 น.ถึง 13.30 น.และตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเสร็จ และดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
    ก่อนออกจากคลินิกภาควิชา
 งานในห้องถอนฟันคุด
 - ช่วยเหลืออาจารย์ทันตแพทย์, นักศึกษาบัณฑิต และนักศึกษาทันตแพทย์ ในการจัดส่งเครื่องมือ และเป็นผู้ช่วยเหลือในการผ่าตัดเป็นบ้างครั้ง
 - จัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ ชุดผ่าตัดฟันคุด, ชุดผ่าตัดเล็กเป็นต้น ให้พร้อมในช่วงเช้า และบ่าย
 - ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ยูนิตทำฟัน หัวกรอ เป็นต้น
 - แนะนำผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวหลังการรักษา เช่น ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดกระดูกในช่องปาก เป็นต้น
 - บันทึกสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแต่ละวัน
 งานในห้องเครื่องมือ
 - ทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใส่ยาชา, น้ำยาอัลกอฮอล์ ในทุกวันแรกของสัปดาห์
 - จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้งานในแต่ละวัน เช่น ชุดถอนฟัน, ชุดตัดไหม, ชุดตรวจ เป็นต้น
 - จัดเตรียมน้ำยาป้วนปาก และ น้ำเกลือ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย ทั้งช่วงเช้า และบ่าย
 - รับจ่ายเครื่องมือในการถอนฟันรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรักษาให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอื่น ที่ติดต่อขอยืมเครื่องมือ
 - จัดห่อเครื่องมือที่ล้างสะอาดแล้วเพื่อส่งไปทำปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งภายใต้ความดันในทุกวัน
 
งานบริการผู้ป่วยใน
 งานพยาบาลห้องผ่าตัด
  พยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด
  - จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดให้พร้อม และครบถ้วนในแต่ละประเภทการผ่าตัด โดยคำนึงตามหลักการปลอดเชื้อ และทำลายเชื้อ
  - จัดส่งเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด ในขณะผ่าตัดแก่ศัลยแพทย์อย่างถูกต้องตามเทคนิค และขั้นตอนการผ่าตัด
  - แยกเครื่องมือและอุปกรณ์การผ่าตัด ที่มีการปนเปื้อนแล้วออกเพื่อนำส่งทำความสะอาด ตามหลักการปลอดเชื้อและทำลายเชื้อ
  - ช่วยเหลือในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัยผล
  พยาบาลช่วยทั่วไป
  - ดูแลห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ภายในห้องผ่าตัด ให้สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  - สังเกตสภาพแวดล้อมในระหว่างผ่าตัด และปฏิบัติการเพื่อคงไว้ซึ่ง สภาพปลอดเชื้อในห้องผ่าตัด
  - ประสานงานกับศัลยแพทย์ในระหว่างผ่าตัดหากศัลยแพทย์ต้องการเครื่องมือหรืออุปกรณ์บ้างอย่างเพิ่มเติม หรือมีภาวะฉุกเฉินต้องเปลี่ยนกระบวนการผ่าตัด
  - ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดให้ได้รับการเคลื่อนย้ายสู่ห้องพักฟื้นอย่างปลอดภัย
  - บันทึกสถิติผู้ป่วยลงสมุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 งานหอผู้ป่วย
 - จัดการในการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด, ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และจำหน่ายผู้ป่วยออก ตามแผนการรักษา
 - แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ก่อน และหลังการผ่าตัด
 - อยู่เวรเฝ้าผู้ป่วยนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ตามแผนการรักษา
 - บันทึกการเปลี่ยนแปลงประจำวันของผู้ป่วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในขณะทำการรักษา เช่น ทำแผล เป็นต้น
 - บันทึกสถิติผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในหอผู้ป่วย

     
ด้านวิชาการ

 - ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ในเรื่องเทคนิคการให้การรักษาแบบปลอดเชื้อ, กฎระเบียบต่าง ๆ
 - ช่วยสอนนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 4-5 ที่เข้าใหม่รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนในเรื่องต่อไปนี้
 1. การช่วยฟื้นคืนชีพ, การวัดสัญญาณชีพในกระบวนวิชาคลินิก ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 (DOS 408401)
 2. การบริหารยาแก่ผู้ป่วย กระบวนวิชา (DHOS 424581) โดยช่วยสอนร่วมกับ ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ จากคณะพยาบาลศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     
งานควบคุมการติดเชื้อ

 - ดูแลควบคุมการทำให้ปลอดเชื้อ และการทำลายเชื้อของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในภาควิชาโดยวิธีทางกายภาพ และการใช้สารเคมี

     
งานที่หน่วยงานปฏิบัติ ลักษณะของการบริการที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก รับผิดชอบ

    ให้บริการแก่ผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ และการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ รวมทั้งการให้คำแนะนำ
 ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
 ประเภทของผู้มารับบริการ
 1. ผู้มารับบริการในการถอนฟัน
 2. ผู้มารับบริการในการถอนฟันคุด
 3. ผู้มารับบริการในการผ่าตัดเล็กในช่องปากต่างๆ
     3.1 ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ เช่น การตัดเนื้องอก (Tumor) การถุงน้ำ (Cyst) การเปิดช่องระบายหนอง (Incisional & Drainage) การมัดลวด
           (ORIF with wiring) ในผู้ป่วยขากรรไกรหัก
     3.2 ภายใต้การดมยาสลบ ในผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมอง เช่น ผู้ป่วยDown's syndrome ผู้ป่วย Autistic เป็นต้น
 4. ผู้มารับบริการที่นัดมาเตรียมตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนทำการผ่าตัดใหญ่
 5. ผู้มารับบริการที่มีการอักเสบในช่องปาก
 6. ผู้มารับบริการที่มีปัญหาเรื่องพยาธิสภาพของกระดูกขากรรไกร

     
Email : webmaster@dent.cmu.ac.th/thai/surg Copyright 2002 Department of Oral  Surgery  All rights reserved.