ข้อมูลส่วนบุคคล นางสาว กนกพรรณ เพิ่มทรัพย์
      
 
 ชื่อ :
 สกุล :
 ตำแหน่ง :
 หมายเลขโทรศัพท์ :
 กนกพรรณ
 เพิ่มทรัพย์
 พยาบาล
 (053)94-4456
     
ข้อมูลทั่วไป  
การศึกษา (เรียงตามคุณวุฒิต่ำสุด ถึง สูงสุด)

 ปี พ.ศ. ระดับวุฒิการศึกษา :
 
 

2518 - 2524 ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ร.ร. อนุบาลเชียงใหม่
2525 - 2531 มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ
2532 - 2536 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง / การฝึกอบรม /การดูงาน (เรียงตามลำดับก่อนหลังลำดับ ช่วงเวลา การฝึกอบรม / ดูงาน)

 1. 7-8 กันยายน 2541 การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับพันธกิจของอาจารย์และบุคลากร
 2. 10-14 กันยายน 2541 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2540 -2541
 3. 18-19 ตุลาคม 2542 การประกันคุณภาพการศึกษาของข้าราชการ สาย ข, ค และลูกจ้าง

    
หน้าที่ปัจจุบัน (Job Description) ที่ทำตามจริง โดยละเอียด

 3.1 งานบริการผู้ป่วย
 3.1.1 งานในห้องถอนฟัน
 - ช่วยเหลืออาจารย์ทันตแพทย์, นักศึกษาบัณฑิต และนักศึกษาทันตแพทย์ ในการจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และช่วยงานข้างเก้าอี้ในขณะทำการรักษา
 - คัดกรองผู้ป่วยตามประเภทของการรักษา เพื่อจ่ายให้นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4,5 และนักศึกษาหลังปริญญา
 - ดูแลความสะอาด เรียบร้อยต่าง ๆ เช่น ยูนิตทำฟัน, โต๊ะข้างยูนิตทำฟัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 - ฉีดยาผู้ป่วยทางกล้ามเนื้อ, หลอดเลือดดำ และดูแลการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ, เจาะเลือดตามแผนการรักษาของทันตแพทย์
 - แนะนำผู้ป่วยในการดูแล และปฏิบัติตัวหลังได้รับการรักษา เช่น การปฏิบัติตัวหลังถอนฟัน, การมาตามนัด เป็นต้น
 - อยู่เวรช่วงเวลา 12.00 น.ถึง 13.30 น.และตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเสร็จ และดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
    ก่อนออกจากคลินิกภาควิชา

 3.1.2 งานในห้องผ่าตัดเล็ก
 - ช่วยเหลืออาจารย์ทันตแพทย์, นักศึกษาบัณฑิต และนักศึกษาทันตแพทย์ ในการจัดส่งเครื่องมือ และเป็นผู้ช่วยเหลือในการผ่าตัดเป็นบ้างครั้ง
 - จัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ ชุดผ่าตัดฟันคุด, ชุดผ่าตัดเล็กเป็นต้น ให้พร้อมในช่วงเช้า และบ่าย
 - ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ยูนิตทำฟัน หัวกรอ เป็นต้น
 - แนะนำผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวหลังการรักษา เช่น ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดกระดูกในช่องปาก เป็นต้น
 - บันทึกสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแต่ละวัน

 3.1.3 งานพยาบาลห้องผ่าตัด
 พยาบาลช่วยทั่วไป
 - ดูแลห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ภายในห้องผ่าตัด ให้สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 - สังเกตสภาพแวดล้อมในระหว่างผ่าตัด และปฏิบัติการเพื่อคงไว้ซึ่ง สภาพปลอดเชื้อในห้องผ่าตัด
 - ประสานงานกับศัลยแพทย์ในระหว่างผ่าตัดหากศัลยแพทย์ต้องการเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติม หรือมีภาวะฉุกเฉินต้องเปลี่ยนกระบวนการผ่าตัด
 - ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดให้ได้รับการเคลื่อนย้ายสู่ห้องพักฟื้นอย่างปลอดภัย
 - บันทึกสถิติผู้ป่วยลงสมุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 3.1.4 งานวิสัญญีพยาบาล
 - ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องดมยาสลบ
 - ตรวจสอบความพร้อมของชุดดมยาสลบหรืออุปกรณ์ให้ยาระงับความรู้สึกอื่น ๆ , ยาระงับความรู้สึก, อุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพ, ยา, เลือด และ สารน้ำที่จำเป็น
 - เยี่ยมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนวันผ่าตัดเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
 - ให้คำแนะนำผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด
 - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร เช่น การลงนามยินยอมการผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 - ประสานงานกับศัลยแพทย์ของทีมผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ เพื่อร่วมวางแผนการให้ยาระงับความรู้สึก
 - ช่วยเหลือวิสัญญีแพทย์ ขณะให้ยาระงับความรู้สึก
 - ดูแลผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก หรือในขณะผ่าตัด
 - ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในห้องพักฟื้น

 3.1.5 งานในหอผู้ป่วย
 - จัดการในการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด, ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และจำหน่ายผู้ป่วยออก ตามแผนการรักษา
 - แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ก่อน และหลังการผ่าตัด
 - อยู่เวรเฝ้าผู้ป่วยนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ตามแผนการรักษา
 - บันทึกการเปลี่ยนแปลงประจำวันของผู้ป่วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในขณะทำการรักษา เช่น ทำแผล เป็นต้น
 - บันทึกสถิติผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในหอผู้ป่วย

 3.1.6 งานในห้องเครื่องมือ
 - ทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใส่ยาชา, น้ำยาฆ่าเชื้อในทุกวันแรกของสัปดาห์
 - จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้งานในแต่ละวัน เช่น ชุดถอนฟัน, ชุดตัดไหม, ชุดตรวจ เป็นต้น
 - จัดเตรียมน้ำยาบ้วนปาก และ น้ำเกลือ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย ทั้งช่วงเช้า และบ่าย
 - รับจ่ายเครื่องมือในการถอนฟันรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรักษาให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอื่น ที่ติดต่อขอยืมเครื่องมือ
 - จัดห่อเครื่องมือที่ล้างสะอาดแล้วเพื่อส่งไปทำปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งภายใต้ความดันในทุกวัน

 3.2 งานช่วยวิชาการ
 - ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ในเรื่องเทคนิคการให้การรักษาแบบปลอดเชื้อ, กฎระเบียบต่าง ๆ
 - ช่วยสอนนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 4-5 ที่เข้าใหม่รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนในเรื่องต่อไปนี้
 1. การบริหารยาแก่ผู้ป่วย กระบวนวิชา (DHOS 424581) โดยช่วยสอนร่วมกับ ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ จากคณะพยาบาลศาสตร์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ช่วยอาจารย์ทันตแพทย์ ในการสอนวิธีใส่เสื้อกาวน์และถุงมือแบบปลอดเชื้อ
 3. วิธีจัดวาง จัดเก็บ เครื่องมือ impaction

 3.3 งานควบคุมการติดเชื้อ
 - ดูแลควบคุมการทำให้ปลอดเชื้อ และการทำลายเชื้อของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในภาควิชาโดยวิธีทางกายภาพ และการใช้สารเคมี
 - เป็นกรรมการควบคุมการติดเชื้อของภาควิชา


 3.4 งานหน้าที่พิเศษ
 - เบิกจ่ายน้ำยาที่ใช้ในภาควิชา รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถุงมือ ถุงขยะ เป็นต้น และ สรุปปริมาณการใช้ในแต่ละปีงบประมาณ
 - คำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ หรือผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในหอผู้ป่วย ก่อนส่งเรื่องไปที่เจ้าหน้าที่การเงิน
   ของภาควิชาเพื่อดำเนินการต่อไป
 - เป็นผู้ดูแลการยืมการคืนหนังสือ รายงานของนักศึกษา วีดีโอการเรียนการสอนแก่นักศึกษา อาจารย์ของภาควิชา
 - ทำรายการค่ารักษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบหรือผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในหอผู้ป่วย ของภาควิชา ส่งธุรการภาควิชา เพื่อเป็นสถิติประจำเดือน
   และส่งเป็นรายงานให้คณะฯ ทราบต่อไป
 - เป็นกรรมการคุมสอบนักศึกษาทันตแพทย์ในแต่ละชั้นปีตามตารางคุมสอบของคณะ

    
อื่น ๆ (เป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ )

 4.1 กรรมการควบคุมการติดเชื้อของภาควิชา
 4.2 กรรมการนักศึกษาคู่สัญญาของภาควิชา

     
Email : webmaster@dent.cmu.ac.th/thai/surg Copyright 2002 Department of Oral  Surgery  All rights reserved.