ข้อมูลบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาดคณะฯ และหอพัก Thai G - Mac

มีปัญหาเรื่องความสะอาด แจ้งพนักงานผู้รับผิดชอบ ดูข้อมูลได้ที่นี้ครับ

นางลมูล ลิ้มพูล

โทรศัพท์ติดต่อ 01-7065448

ที่อยู่ 168/3 หมู่ 2 ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ตำแหน่ง หัวหน้าแม่บ้าน ปฎิบัติงานบริเวณ ชั้น 1 อาคาร 7

นางสาววิไล พระโรจน์

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ที่อยู่ 13 ถ วังสิงห์คำ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

บริเวณที่รับผิดชอบ ชั้น 1 อาคาร 1-6

นางสาวแดง อินทะมาต

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ที่อยู่ 26 หมู่ 4 ต. ป่าแดด อ. เมือง เชียงใหม่

บริเวณที่รับผิดชอบ ชั้น 2 อาคาร 1-6

นางโสภา เพ็ญธง

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ที่อยู่ 21/1 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่

บริเวณที่รับผิดชอบ ชั้น 3 อาคาร 1 - 6

นางสายสมร หอมกลิ่น

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ที่อยู่ 28 หมู่ 1 ซอย 4 ต. หารแก้ว อ.หางดง เชียงใหม่

บริเวณที่รับผิดชอบ หอพักนักศึกษา หอ 1

นางอุไร แสนสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ที่อยู่ 150 หมู่ 2 ต. แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่

บริเวณที่รับผิดชอบ หอพักนักศึกษา หอ 2

 • คลิกดูภาพเต็ม
 • นางจันทร์ดี สีลาเม

  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ที่อยู่ 78 หมู่ 15 ต. ป่าใผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่

  บริเวณที่รับผิดชอบ หอพักนักศึกษา หอ 3

 • คลิกดูภาพเต็ม
 • นายอดิสร จินตนา

  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ที่อยู่ ชั้น ตอน

  ภาระ หอพักนักศึกษา 4 และเสริมในคณะฯ

 • คลิกดูภาพเต็ม
 • นางมาลี อนันต์

  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ที่อยู่ ชั้น ตอน

  ภาระ ปฏิบัติงานบริเวณ ชั้น 3

 • คลิกดูภาพเต็ม
 • นางสมบูรณ์ ผาผ่อง

  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ที่อยู่ ชั้น ตอน

  ภาระ ทำความสะอาดบริเวณ ชั้น 4

 • คลิกดูภาพเต็ม
 • นายอิธิพล คำแดง

  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ที่อยู่ ชั้น ตอน

  ภาระ ทำความสะอาดเสริมฝ่ายโยธาและสนาม

 • คลิกดูภาพเต็ม
 • นางฟองอินทร์ ปัญญา

  ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

  ที่อยู่ ชั้น ตอน

  ภาระ ทำความสะอาดบริเวณ อาคาร 5 ชั้น 7 และระเบียบทางเดินหน้าห้องบรรยาย 4 อาคาร 6

 • คลิกดูภาพเต็ม
 •