HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
 

บันทึกเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2555 ชม 12 ครั้ง  

 

ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานการเรียนการสอน

รับผิดชอบงานดูแลรักษา ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง จัดเตรียม และติดตั้งครุภัณฑ์เพื่อให้นักศึกษาใช้ในงานการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการทันตกรรม

1.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ 1 (Microscope)

-> กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์

-> กล้องจุลทรรศน์ต้นสัญญาณภาพพร้อม Microscope Digital Camera

-> เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลข้อมูล พร้อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector

-> เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, วีดีโอ, โทรทัศน์

-> พัดลมติดเพดาน

2.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ 2 (Phantom head)

-> ชุดฝึกปฏิบัติการหัวหุ่นจำลอง Phantom head

-> ชุดฝึกปฏิบัติการแบบจำลองฟัน Dentoform

-> ชุดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ยูนิตทำฟันประจำโต๊ะปฏิบัติการ, โคมไฟ

-> ชุดเครื่องกรอ Airmotor พร้อมชุดหัวกรอ Straight Handpiece, Contra angle Handpiece

-> เครื่องปั่นอมัลกัม

-> เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม

-> เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, วีดีโอ, โทรทัศน์

-> เครื่องปรับอากาศ และพัดลมติดเพดาน

3.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ3 (Prosthodontics)

-> ชุดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำโต๊ะปฏิบัติการ, โคมไฟ

-> ชุดเครื่องกรอ Airmotor พร้อมชุดหัวกรอ Straight Handpiece, Contra angle Handpiece

-> เครื่องตัดแต่งปูน สำหรับงานทันตกรรมจัดฟัน

-> ตู้อบ Cast สำหรับงานแลบจัดฟัน

-> เก้าอี้ทำฟัน สำหรับฝึกพิมพ์ปาก

-> เครื่อง X-Ray

-> เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, วีดีโอ, โทรทัศน์

-> เครื่องปรับอากาศ และพัดลมติดเพดาน

4.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการปลาสเตอร์

-> เครื่องตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ (Model trimmer)

-> เครื่องเขย่าปูน (Vibrator)

-> เครื่องผสม Investment แบบสุญญากาศ

-> เครื่องขัดมันอคริลิก ขัดไขวัวและ Pumice

-> เครื่องอัดอคริลิกแบบ Hydraulic สำหรับงานลงฟลาสก์

-> เครื่องทำน้ำร้อน สำหรับไล่ขี้ผึ้งงานฟลาสก์

-> หม้อต้มฟลาสก์ พร้อมเตาแก๊ส

-> หม้อต้มเครื่องมือทางทันตกรรม

-> เครื่องกรอ Micromotor

-> พัดลมติดเพดาน

5.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการโครงโลหะ

-> เครื่องเหวี่ยงโลหะแบบหนีศูนย์กลาง

-> เตาเผาริง

-> เครื่องพ่นทราย

-> ปั้มลมขนาดเล็ก

-> พัดลมติดผนัง

6.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการพอร์ซเลน

-> เตาเผางานพอร์ซเลน

-> เครื่องสั่น Ceramosonic

-> เครื่อง Ultrasonic Cleaner

-> เครื่องปรับอากาศ และพัดลม

7.) ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการคลินิก ชั้น 2

-> เครื่องตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ (Model trimmer)

-> เครื่องเขย่าปูน (Vibrator)

8.) เครื่องปั้มลมหลัก สำหรับงานแลบและคลินิก ติดตั้งที่ชั้น 1 อาคาร 7

  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440